නිවස » නිෂ්පාදන » කඳවුරු » සම්මුඛ මණ්ඩපය

4 පුද්ගලයින් ක්ෂණික කඳවුරු බැඳී, මණ්ඩපය

ශෛලිය නොමැත. :

සමීප බැල්මක්

1. Flysheet: 210ටී පොලියෙස්ටර්,PU 3000mm.
2. අභ්යන්තර කූඩාරම: 210ටී හුස්ම දැලක්.
3. මහල: 120උ PE.
4. ධ්රැවය: 8.5 මි.මී. ෆයිබර්ග්ලාස්
5. විශාලත්වය: 210*240*140 සෙමී.
6. සිරුරේ බර: 3 kg.
7. අමතර උපාංග: 8 පළාත් සභා පරදුවට තැබෙන, 4 පළාත් සභා සුළං ලණු, 1 පළාත් සභා ගෙන යෑම මල්ලක්.

තොරතුරු දක්වන ඇසුරුම්

75*30*50මහ ඇමති / 10PCS / 37KGS

SIZE

SIZE: 210*240*140සෙමී

භාණ්ඩය සමාලෝචන