නිවස » නිෂ්පාදන » කඳවුරු » නිදන මල්ල

මමී 'එළිමහන් නිදන බෑග්

ශෛලිය නොමැත. : FJSB-003

සමීප බැල්මක්

විශේෂාංග:
මමිය නිදා මල්ලක්,බෑගය නිදා බිම තාරා,නිදා මල්ලක් වසා ඇස්වල කඳුලු

ජල-ප්රතිරෝධී යොදා ගතිමු, හුස්ම හා ඇන්ජලෝ මැතිව්ස්ට නොවදින රෙදි.
ද්වි-පැත්තේ සිප්එක සමග, භාවිතා කිරීම පහසු.
නිදා මල්ලක් විහිද, ඔබ බ්ලැන්කට් ලෙස භාවිතා කළ හැකිය
සැහැල්ලු, සංගත, අතේ ගෙන යා හැකි.

භාණ්ඩය සමාලෝචන