නිවස » නිෂ්පාදන » මාඵ ඇල්ලීම » උපාංග

Neoprene මාඵ අත්වැසුම්

ශෛලිය නොමැත. : එෆ්.ෙජ්-GV01

සමීප බැල්මක්

පහසුවෙන් ගමන් කිරීමේ හැකියාව රඳවා ඇති අතර ධීවර අත්වැසුම් අතට උණුසුම් ඉන්න සහතික කිරීම සඳහා 2mm Neoprene සාදා ඇත
මෘදු හා ජල ඔරොත්තු, අත සෝදා.
කල්පවත්නා neoprene විසින් ඉදිරිපත් වතුර කාන්දු ආරක්ෂාව.
සරල හක්ක සහ පුඩුවක් නිර්මාණය ද, වෙනත් ආරක්ෂිත ආම්පන්න අත් අනුයුක්ත කළ හැකි බව මැණික් කටුව වටා ආරක්ෂිත ආවාට නිර්මාණය.
මෙම neoprene එම්ෙබොසිං පාම් නොයනු වැලැක්වීමට.

භාණ්ඩය සමාලෝචන