නිවස » නිෂ්පාදන » කඳවුරු » සම්මුඛ මණ්ඩපය

පොප් අප් උද්යානය හවුස් විරෝධී මදුරුවන්, මණ්ඩපය Screen

ශෛලිය නොමැත. : FJT4587

සමීප බැල්මක්

Specifiction:

සිරුරේ බර: 6.7kg.
විශාලත්වය: 300x300x220cm.
ද්රව්ය: 190ටී ෙපොලිෙයස්ටර් රෙදි PU 3000 + B3 දැල් කොටු තිරය

තොරතුරු දක්වන ඇසුරුම්

6 පළාත් සභා / ආස කරනවා
කාල්ටන් ප්රමාණය: 170*60*60සෙමී

SIZE

විශාලත්වය: 300x300x220cm.
සිරුරේ බර: 6.7kg

භාණ්ඩය සමාලෝචන