නිවස » BLOG

BLOG

විමසීම්

අප ඊ-මේල් මගින් පිලිතුරු දෙන්න වනු ඇත 24 පැය!

  නැවුම් කිරීමට ක්ලික් කරන්න

25වන සංස්කරණය, චීනය මාළු වෙළෙඳ පෙන්වන්න 2019

වේලාව: 2018-10-11

අප සෑම විටම ආරම්භයේ සිට අවසානය දක්වා පාලනය ගුණාත්මක විශාල වටිනාකමක්.
1). දක්ෂ කම්කරුවන් නිපදවන ප්රදානය හා ඇසුරුම් ක්රියාවලිය සෑම විස්තර වැඩක්;
2).තත්ත්ව පාලන දෙපාර්තමේන්තුව එක් එක් ක්රියාවලිය තුළ ගුණාත්මක පරීක්ෂා කිරීම සඳහා විශේෂයෙන් වගකීම.