නිවස » නිෂ්පාදන » කඳවුරු

ධ්රැවය ඇලුමිනියම් හමුවනුයේ 3 කොටස්

ශෛලිය නොමැත. : FJTP-106

සමීප බැල්මක්

ඊවා මුහුණ දෙන්නේ, 6061 ඇලුමිනියම්, නයිලෝන් බෙල්ට්, 5 කොටස්

භාණ්ඩය සමාලෝචන