නිවස » නිෂ්පාදන » දඞයම » උපාංග

img_left_img
ශීත හිම දඞයම තොප්පිය

ශෛලිය නොමැත. : එෆ්.ෙජ්-එච්.ජී.-0034

සමීප බැල්මක්

1.ශීත තොප්පිය,snow cap,හිම තොප්පිය,ශීත හිස් වැසුම්
2.ශීත සෘතුවේ උණුසුම්
3.වේගයෙන් වේලාවට සැපයීම

භාණ්ඩය සමාලෝචන